biegwis19

V Bieg Wolności i Solidarności. Ostrów Mazowiecka 17.11.2019r.

Rejestracja zawodnika

Drogi uczestniku! W tym miejscu możesz zarejestrować swój udział w zawodach. Wprowadź poprawnie wszystkie wymagane dane. Informacje osobiste będziesz mógł zmienić w swoim profilu. Informacje dotyczące wyłącznie tych zawodów można zmienić na tej stronie. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych będziesz mógł przejść do płatności.

Formularz rejestracji w zawodach został ukryty przed osobami niezalogowanymi. Jeśli chcesz w tym miejscu zobaczyć formularz zaloguj się w sekcji Zawodnik.

/
Opisać przeżycie jakim jest maraton komuś, kto nigdy tego nie doświadczył, to jak próba opisania koloru komuś, kto urodził się ślepy.

Jerome Drayton

Informacje

REGULAMIN

V BIEGU WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI


 

Ostrów Mazowiecka, 17 listopada 2019 r.

Miejski Ośrodek Sportu I Rekreacji , ul. Trębickiego 10


 

 1. ORGANIZATOR

Organizatorem „V Biegu Wolności i Solidarności”, zwanego dalej „Biegiem” jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej, a współorganizatorami Ostrowski Powiatowy Związek Koszykówki w Ostrowi Mazowieckiej, Oddział NSZZ Solidarność Ostrów Mazowiecka, stowarzyszenie Ostrów Biega oraz Jednostka Wojskowa nr 34-70.

 

 1. CELE

 1. Uczczenie Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada.

 2. Upamiętnienie osoby ks Jerzego Popiełuszki, Patrona Solidarności.

 3. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

 4. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców.

 5. Promocja Miasta Ostrów Mazowiecka jako przyjaznego dla biegaczy.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się 17.11.2019 r. na terenach Miasta i Gminy Ostrów Mazowiecka.

 2. Biuro Zawodów otwarte będzie w dniu 17.11.2019 w godz. od 08:30 – 09.45. Lokalizacja biura: MOSiR – hol krytej pływalni.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca Biegu, przy czym uczestnik, zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Organizatora, zwanej dalej stroną internetową (http://mosir.ostrowmaz.pl). Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.

 4. Impreza odbędzie się ulicami wskazanymi w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.  Długość tras organizowanych Biegów: Bieg Główny - ok. 600 m – dystans honorowy, bieg zawodniczy - półmaraton 21 097,5 m. Trasa biegu zawodniczego będzie miała oznaczenia kilometrowe. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 150 minut dla dystansu 21 097,5 m. Godziny startów poszczególnych biegów określone są w punkcie 6 regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny biegów, o czym zobowiązuje powiadomić Uczestników za pośrednictwem strony internetowej.

 5. Uczestnicy ustawiają się na starcie w wyznaczonych przez Organizatora miejscu.

 6. Program zawodów w dniu 17.11.2019:

 • godz. 09.45 – rozgrzewka

 • godz. 10.00 – start do biegu na dystansie 21 097,5 m

 • godz. 11.00 – start do biegu głównego, na honorowym dystansie ok. 600 m

 • godz. 12.45 – uroczyste zakończenie imprezy

 

 1. WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA

 1. W biegu na 21 097,5 m prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia 17.11.2019 roku ukończą 16 lat (tj. urodzone przed 17.11.2003 r.) i dokonają pełnej rejestracji do biegu. Osoby poniżej 18 lat zobowiązane są przedstawić zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

 2. Warunkiem uczestnictwa w biegu zawodniczym (21 097,5 m) jest prawidłowe wypełnienie i przekazanie do Organizatora Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej w wysokości 50 zł. BIEG HONOROWY NA DYSTANSIE ok. 600 m jest BEZPŁATNY! Przekazanie Formularza Rejestracyjnego odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem wskazanej przez Organizatora strony http://biegwis19.chiptiming.pl/

 3. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i dokonanie Opłaty Rejestracyjnej,
  o której mowa w punkcie IV.8. jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

 4. Zgłoszenia do biegu trwają od 07.10.19 r. do 14.11.2019 za pośrednictwem strony internetowej. Zgłoszeń do biegu głównego, na dystansie honorowym ok. 600 m, można dokonywać do dnia 14.11.2019. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń niż ustalone Limity Uczestników Biegów Organizator może dopuścić do zgłoszeń w dniu zawodów w Biurze Zawodów.

 5. Każdy Uczestnik zarejestrowany do biegu jest zobowiązany do zweryfikowania swojego zgłoszenia w Biurze Zawodów do dnia 17.11.2019 w godzinach jego pracy (08:30-09.45).

 6. Limity Uczestników Biegu wynoszą odpowiednio 100 osób dla dystansu 21 097,5 m i 60 osób dla biegu honorowego (ok. 600 m). W przypadku wyczerpania limitu numerów startowych Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmienienia limitów Uczestników na poszczególnych dystansach.

 7. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z USTAWĄ z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000) o ochronie danych osobowych i Regulaminu.

 8. Uczestnictwo w biegu zawodniczym (21 097,5 m) związane jest z obowiązkiem uiszczenia Opłaty Rejestracyjnej w wysokości 50 zł do dnia 14.11.2019 przelewem na rachunek bankowy: Miasto Ostrów Mazowiecka, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. H. Trębickiego10, 07-300 Ostrów Mazowiecka 87 89230008 0016 7976 2000 0102 tytułem "Bieg WiS  oraz imię i nazwisko lub w wysokości 80 zł GOTÓWKĄ w dniu zawodów w Biurze Zawodów. Dokonanie Opłaty Rejestracyjnej możliwe jest kanałami udostępnionymi przez Organizatora w terminie podanymi na stronie internetowej i/lub do wyczerpania limitu numerów startowych. W przypadku dokonania Opłaty Rejestracyjnej przez stronę internetową płatność odbywa się tylko i wyłącznie w polskiej walucie narodowej (polski złoty, PLN). Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi oraz nie ma możliwości przeniesienia wniesionej opłaty na rzecz innego Uczestnika. Uczestnik może dokonać wpłaty w imieniu innych Uczestników Biegu. Uczestnik dokonujący płatności za pośrednictwem strony internetowej musi we własnym zakresie zapewnić sobie stabilne łącze internetowe oraz odpowiedni poziom bezpieczeństwa komputera, za pomocą którego dokonuje płatności. Organizator nie odpowiada za problemy i straty wynikłe z niedotrzymania tych warunków przez Uczestnika, a szczególnie za przechwycenie przez szkodliwe oprogramowanie numerów i danych kart kredytowych oraz kodów dostępu do internetowych kont bankowych. Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące płatności będą rozpatrywane w sposób indywidualny. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem. Odpowiednie dane kontaktowe udostępnione są na Stronie internetowej.

 

 1. Zostanie uruchomiona płatność elektroniczna PayU.

 2. Weryfikacja Uczestników odbędzie się  w dniu 17.11.2019 w godzinach 08:30-09.45, w Biurze Zawodów. W celu odbioru numeru startowego i weryfikacji zgłoszenia Uczestnika, należy posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi przy rejestracji. Organizator nie ponosi wobec Uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z nieodebraniem przez Uczestnika numeru startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów.

 3. Ubezpieczenie. Bieg ubezpiecza Organizator. Organizator zapewnia ubezpieczenie NW do wysokości sumy gwarantowanej 5000 zł na osobę. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Biegu z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora. Zawodnicy otrzymają numer startowy ZWROTNY, agrafki, chip ZWROTNY.

 4. Ograniczenia wiekowe. Wszyscy Uczestnicy biegu zawodniczego na dystansie 21 097,5 m muszą być urodzeni przed 17.11.2003, czyli w dniu Biegu posiadać ukończone 16 lat. W trakcie rejestracji Uczestnik musi posiadać dowód tożsamości w celu weryfikacji danych, w tym daty urodzenia. Inne ograniczenia dotyczące udziału w biegach. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Ze względu na charakter Biegu zabrania się startu z kijami (trekkingowymi i Nordic Walking). Na miejscu Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.

 

 1. DOJAZD

Wszyscy Uczestnicy są zobowiązani we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na miejsce Biegu. Organizator nie zapewnia Uczestnikom przejazdu na Bieg.

 

 1. KLASYFIKACJE I NAGRODY

 1. W biegu na dystansie 21 097,5 m będzie prowadzona klasyfikacja:

  1. w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn

  2. w kategorii: najszybsza mieszkanka i mieszkaniec Powiatu Ostrowskiego.

W klasyfikacjach Organizator przewiduje nagrody rzeczowe/finansowe za miejsca I-III w kategoriach kobiet i mężczyzn. O rodzaju/wysokości, których powiadomi uczestników na stronie http://mosir.ostrowmaz.pl w późniejszym terminie.

 1. Wszyscy Uczestnicy biegnący w wyznaczonym limicie (punkt IV.6), którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowy medal.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. H. Trębickiego 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka;

 2. W sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: mosir.ostrowmaz@gmail.com

 3. Administrator pozyskiwał będzie Państwa dane tj. nazwisko, imię, klub, wiek, miejscowość, płeć od firmy ChipTiming.pl Arkadiusz Popławski

 4. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu organizacji promocji

V Biegu Wolności i Solidarności, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród. na podstawie art.6 ust. 1 lit. b) i f) RODO, oraz na podstawie art.6 ust. 1 lit. a) RODO tj. Państwa zgody,

 1. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych. Odbiorcami państwa danych mogą być też użytkownicy strony internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej, profilu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej na portalu społecznościowym Facebook oraz użytkownicy strony internetowej Ostrowskiego Powiatowego Związku Koszykówki w Ostrowi Maz. oraz „ Ostrów Biega”. Dane dotyczące wizerunku mogą być ponadto umieszczane w mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach. O zasadach przetwarzania danych na portalu Facebook można dowiedzieć się na stronie https://www.facebook.com/policy.php,

 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny lub dla danych przetwarzanych na podstawie zgody do czasu wycofania zgody,

 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z akceptacji regulaminu V Biegu Wolności i Solidarności, a konsekwencją niepodania danych przetwarzanych na podstawie art.6 ust. 1 lit. RODO będzie niemożność uczestnictwa

w V Biegu Wolności i Solidarności.

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o podane dane osobowe.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.

 2. Kontakt z Organizatorem można nawiązać mailowo pisząc na adres  mosir.ostrowmaz@gmail.com.

 3. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

 4. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
Wyniki

Mężczyźni.pdf
Kobiety.pdf

Aktualności